Privacy Beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website www.lvsound.nl en op overeenkomsten en transacties met LV Sound, gevestigd te Bunder 15, 5421 AG in Gemert.

 

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens

LV Sound geeft veel om uw privacy. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van LV Sound en/of omdat u uw gegevens deelt door het invullen van het contactformulier op www.lvsound.nl.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen door LV Sound worden verwerkt:

  • Uw e-mailadres
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Aanvullende informatie indien u gebruik wenst te maken van een dienst waarvoor u extra persoonsgegevens met ons dient te delen om u een optimale service te kunnen bieden. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor de betreffende dienst.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Waarom verwerkt LV Sounduw persoonsgegevens?

LV Sound gaat zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen.Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail of per post zijn.

 

Daarnaast kan LV Sound uw persoonsgegevens gebruiken ter uitvoering van een opdracht welke met u overeen is gekomen. Dit betreffen doorgaans diensten op het gebied van licht- en geluidproducties en de verhuur en/of verkoop van apparatuur.

 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – ander dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor uw expliciete toestemming.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

LV Sound zorgt voor passende maatregelen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens om misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenstheden tegen te gaan. Www.lvsound.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit houdt in dat wij te allen tijde gebruik maken van een veilige verbinding bij de verwerking van uw gegevens. Bent u van mening dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn, neem dan contact op met info@lvsound.nl.

 

Uw gegevens delen met derden

LV Sound deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in alle andere gevallen uitsluitend met uw expliciete toestemming.

 

In voorkomende gevallen kan LV Sound op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te monitoren en met deze informatie onze website continue te verbeteren. De verkregen informatie wordt versleuteld overgebracht naar Google via een beveiligde verbinding en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

 

Meer informatie met betrekking tot het privacy beleid van Google vindt u op de website van Google. Google verwerkt de gegevens om bij te houden hoe www.lvsound.nl gebruikt wordt, om rapportages hierover aan ons te kunnen leveren en om adverteerders inzicht te geven in de effectiviteit van campagnes.

 

Wij hebben het “delen van gegevens” met Google uitgeschakeld. Hierdoor heeft google alleen toegang tot de automatisch verzamelde gegevens, niet tot uw persoonsgegevens. LV Sound heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Bewaartermijn

LV Sound bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De precieze bewaartermijn is afhankelijk van de diensten die u afneemt, en van eventuele wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Zo heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzage, rectificatie en beperking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en betrekking hebben op u of naar u herleidbaar zijn in te zien, aan te laten passen dan wel te laten beperken.

 

Overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. Naar alle waarschijnlijkheid kan LV Sound de dienstverlening dan niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden niet langer kunnen worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van LV Sound. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij kopieën van gegevens die wij verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met info@lvsound.nl.

 

Wijzigingen in het privacy beleid

LV Sound behoudt te allen tijde het recht om dit privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contact

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het privacy beleid van LV Sound, neem dan contact met ons op via info@lvsound.nl.